Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Surprizele căpitanului Apostolescu
Surprizele căpitanului Apostolescu
Surprizele căpitanului Apostolescu
Ebook335 pages4 hours

Surprizele căpitanului Apostolescu

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

O moarte suspectă, pe care un nevinovat o ia asupra sa, deschide acest roman alert, în care căpitanul Apostolescu își povestește singur aventurile. Urmează un dublu asasinat. Victimele au fost ucise cu lovituri de topor. Una dintre acestea fusese dată disparută cu ceva timp în urmă. Povestea se complică și, în cercetările căpitanului Apostolescu, apar, pe lângă soțul uneia dintre victime, și tot felul de personaje pitorești: o femeie de serviciu și fiul ei, doi dulgheri și un elev convins că e un geniu în devenire. Ancheta înaintează anevoie și doar mărturiile unor vecini îi duc pe căpitanul Apostolescu și pe colegul său, Dan Simionescu, pe urmele criminalului.
LanguageRomână
PublisherPublisol
Release dateSep 28, 2021
ISBN9786069605745
Surprizele căpitanului Apostolescu

Read more from Horia Tecuceanu

Related to Surprizele căpitanului Apostolescu

Related ebooks

Reviews for Surprizele căpitanului Apostolescu

Rating: 5 out of 5 stars
5/5

2 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    Surprizele căpitanului Apostolescu - Horia Tecuceanu

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1