Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Căpitanul Apostolescu intervine
Căpitanul Apostolescu intervine
Căpitanul Apostolescu intervine
Ebook303 pages4 hours

Căpitanul Apostolescu intervine

Rating: 3 out of 5 stars

3/5

()

Read preview

About this ebook

„Căpitanul Apostolescu intervine“ este al doilea roman scris de Horia Tecuceanu. Imediat după apariția primei ediții, cartea a devenit bestseller național, impunându-l pe autor drept unul dintre cei mai buni scriitori de literatura polițistă ai epocii sale. Trecerea timpului n-a facut decât să confirme faptul că Tecuceanu este unul dintre maeștrii thrillerului polițist de la noi din țară, alături de Rodica Ojog-Brașoveanu și Haralamb Zincă.

Asasinate comise astfel încât să pară sinucideri, sume uriașe de bani, combinații amoroase, afaceri pe sub mână, alibiuri greu de demontat, toate îmbinate într-o anchetă dificilă, cu un final absolut surprinzător.

LanguageRomână
PublisherPublisol
Release dateSep 23, 2021
ISBN9786069605707
Căpitanul Apostolescu intervine

Read more from Horia Tecuceanu

Related to Căpitanul Apostolescu intervine

Related ebooks

Reviews for Căpitanul Apostolescu intervine

Rating: 3 out of 5 stars
3/5

2 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    Căpitanul Apostolescu intervine - Horia Tecuceanu

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1