Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Crima de la 217: povestiri
Crima de la 217: povestiri
Crima de la 217: povestiri
Ebook239 pages3 hours

Crima de la 217: povestiri

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Pericole, piste false, spioni, matematicieni lucrând la proiecte științifi ce de importanță națională, otravă, șantaj, servicii secrete, mașini transformate, demne de filmele cu James Bond, documente germane din al Doilea Război Mondial – toate acestea în cinci povestiri despre cinci cazuri rezolvate cu succes de faimoșii ofițeri Panait, Lucian și Frunză.

Indiferent dacă sunt scurte istorii cu intrigă polițistă sau nuvele de spionaj, povestirile din cartea de față ne țin cu sufletul la gură.

Sunt un adevărat tur de forță literar, un real spectacol de inteligență, logică și subtilitate și dau măsura extraordinarului talent al lui Haralamb Zincă.


LanguageRomână
PublisherPublisol
Release dateJul 16, 2021
ISBN9786069605257
Crima de la 217: povestiri

Related to Crima de la 217

Related ebooks

Reviews for Crima de la 217

Rating: 5 out of 5 stars
5/5

4 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    Crima de la 217 - Haralamb Zincă

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1