Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Dragul meu Sherlock Holmes
Dragul meu Sherlock Holmes
Dragul meu Sherlock Holmes
Ebook287 pages4 hours

Dragul meu Sherlock Holmes

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Un tânăr de 24 de ani este găsit spânzurat în mansarda în care locuia. Pare a fi o sinucidere din dragoste, însă tânărului i se găsește în corp o cantitate de morfină, iar seringa nu se află nicăieri. Iubita, studentă la Medicină, tocmai îl părăsise pentru un bărbat însurat, tatăl îl dezmoștenise în același an, vărul lui – suspectat că ar fi capul unei bande de traficanți de valută – moștenește întreaga avere, iar femeia de serviciu din bloc, cu probleme psihice, dar îndrăgostită iremediabil de tânăr, ajunge să fie suspectul numarul unu.
LanguageRomână
PublisherPublisol
Release dateJul 16, 2021
ISBN9786069605233
Dragul meu Sherlock Holmes

Related to Dragul meu Sherlock Holmes

Related ebooks

Reviews for Dragul meu Sherlock Holmes

Rating: 5 out of 5 stars
5/5

1 rating0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    Dragul meu Sherlock Holmes - Haralamb Zincă

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1