Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Good Boss, Better Boss: (Edisi Bahasa Melayu) Model Kepimpinan Praktikal untuk Kejayaan Pasca-COVID
Good Boss, Better Boss: (Edisi Bahasa Melayu) Model Kepimpinan Praktikal untuk Kejayaan Pasca-COVID
Good Boss, Better Boss: (Edisi Bahasa Melayu) Model Kepimpinan Praktikal untuk Kejayaan Pasca-COVID
Ebook359 pages4 hours

Good Boss, Better Boss: (Edisi Bahasa Melayu) Model Kepimpinan Praktikal untuk Kejayaan Pasca-COVID

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Model-model kepimpinan dan pengurusan praktikal beserta tip, contoh dan kisah berkaitan cara untuk memimpin pasukan yang mempunyai kepelbagaian dan personaliti yang berbeza di dalam buku ini akan membantu anda mencapai hasil yang lebih baik dan menjadi seorang bos yang lebih baik dalam era pasca COVID masa

LanguageBahasa indonesia
Release dateNov 11, 2021
ISBN9789671983126
Good Boss, Better Boss: (Edisi Bahasa Melayu) Model Kepimpinan Praktikal untuk Kejayaan Pasca-COVID
Author

Steven Coyle

Steve merupakan seorang warga Amerika Syarikat yang telah menetap di Malaysia sejak tahun 1995. Beliau merupakan Managing Consultant ServiceWinners International Sdn Bhd (www.servicewinners.com), iaitu sebuah syarikat perundingan dan latihan. Beliau dan pasukannya berkhidmat di rantau Asia Pasifik dan banyak lagi. Berpengalaman dalam bidang perbankan dan telekomunikasi, beliau kerap berkongsi idea-idea dan teknik-teknik dari negara Barat dan Timur. Karya terbarunya, 'Good Boss, Better Boss' telah dihasilkan dengan matlamat untuk mengubah dunia dengan melahirkan seorang demi seorang bos yang lebih baik.

Related to Good Boss, Better Boss

Related ebooks

Business For You