Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Viața în înalta societate
Viața în înalta societate
Viața în înalta societate
Ebook320 pages6 hours

Viața în înalta societate

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

„Ar fi putut să fie copilul oricui, m-am gândit; dar când Susan o duse spre ușă, nu m-am mai gândit. Hotărârea fusese luată; dragostea biruise.“

La zece ani de la succesul obținut în Drumul spre înalta societate, Joe Lampton este un om împlinit, are doi copii și două mașini, precum și o grămadă de bani, dar viața lui se află în pragul unei crize; căci „una e să ajungi în vârf, și alta să rămâi acolo“.

Eroul lui Braine este, în ciuda poziției sociale, același Joe Lampton pe care-l știm, iar dezamăgirile, așteptările înșelate și dezolantele dedesubturi ascunse sub aparențe strălucitoare îi provoacă în cele din urmă revelația adevăratelor valori.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066863780
Viața în înalta societate

Related to Viața în înalta societate

Related ebooks

Classics For You