Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ordinea nașterii
Ordinea nașterii
Ordinea nașterii
Ebook220 pages3 hours

Ordinea nașterii

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Linda Blair, absolventă de psihologie la Colegiul Wellesley din Massachusetts, a lucrat în cadrul unității de comportament animal de la Medical Research Council, Universitatea Cambridge, studiind, împreună cu profesorul Robert Hinde, relațiile dintre mamă și sugar la primate. A obținut ulterior o bursă la Harvard pentru a studia activitățile de joc și dezvoltarea limbajului la copii și este psiholog clinician specializat în terapia cognitivă.

La sfârșitul anilor 1980 a început să țină prelegeri în școli și universități, pe tema adaptării la stresul examenelor. Participă la emisiuni radio și TV și a publicat articole în The Guardian și în revista Psychologies. În prezent, semnează rubrici în The Times și în revista Junior.

Este membră a comitetului media pe care British Psychological Society îl recomandă comentatorilor de presă, radio și televiziune, membră a British Psychological Society (unde este associate fellow) și a fost acreditată de British Association for Behavioral and Cognitive Psychotherapies.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066008471
Ordinea nașterii

Related to Ordinea nașterii

Related ebooks

Psychology For You