Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Khadija - Iubirile Orientului
Khadija - Iubirile Orientului
Khadija - Iubirile Orientului
Ebook340 pages11 hours

Khadija - Iubirile Orientului

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

O prosperă femeie de afaceri, Khadija este văduvă. Pentru a-și păstra locul în sânul comunităţii negustorilor bogaţi din Mecca, ea trebuie să se recăsătorească și, contrar așteptărilor, alege un bărbat sărac, necunoscut și neștiutor de carte: Mahomed ibn Abdallah.

Deși el este cu 12 ani mai tânăr decât ea, Khadija este foarte îndrăgostită, iar Mahomed, la rândul său, nu vede vârsta Khadijei, ci frumuseţea și inteligenţa ei. Știe că este femeia pe care o va putea îndrăgi și respecta, și care îi va oferi dragoste și consideraţie. În zece ani minunaţi, cuplul se afirmă în societatea din Mecca.

Khadija se impune drept o femeie de excepţie, în timp ce moderaţia și înţelepciunea lui Mohamed îi cuceresc pe mai-marii orașului, iar fericirea celor doi devine completă odată cu nașterea copiilor.

Brusc însă, soarta lor se schimbă, căci o mare nenorocire se abate asupra orașului, anunţând vremurile noi care vor veni: Mohamed se izolează în deșert, unde primește învăţăturile ce vor constitui fundamentele uneia dintre cele mai formidabile aventuri religioase din lume.

LanguageRomână
Release dateJun 7, 2017
ISBN9786063317453
Khadija - Iubirile Orientului

Read more from Marek Halter

Related to Khadija - Iubirile Orientului

Related ebooks

Erotica For You