Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Pe muchie de cuțit
Pe muchie de cuțit
Pe muchie de cuțit
Ebook465 pages8 hours

Pe muchie de cuțit

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

<p>„[Maugham este] un artist desăvârșit... un geniu.“ (Theodore Dreiser)</p><p>„Pentru un scriitor din generația mea este foarte dificil să rămână indiferent față de opera lui Somerset Maugham...“ (Gore Vidal)</p><p>„Maugham a fost scriitorul modern care m-a influențat cel mai mult, pe care îl admir din tot sufletul pentru darul său de a spune lucrurile direct, fără înflorituri.“ (George Orwell)</p><p>„Darul său unic de povestitor depășește adesea imaginația însăși.“ (<em>The Sunday Times</em>)</p><p>„Maugham rămâne un artist pasionat al formei...“ (<em>Saturday Review of Literature</em>)</p><p>Clasici moderni Litera pune laolaltă scriitori moderni ale căror opere au devenit deja repere clasice. Cele mai importante, mai provocatoare, mai emoționante, mai revoluționare opere din ultimii 125 de ani – cărți care vor continua să fie citite de la o generație la alta.</p>

LanguageRomână
Release dateJan 7, 2016
ISBN9786063303104
Pe muchie de cuțit

Related to Pe muchie de cuțit

Related ebooks

Literary Fiction For You