Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Amprenta omului
Amprenta omului
Amprenta omului
Ebook890 pages15 hours

Amprenta omului

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

În anii 1870, Jacques Rebière și Thomas Midwinter, doi tineri ambițioși, descoperă că au aceeași fascinație de a înțelege cum funcționează mintea omenească.

Cercetările lor în noul domeniu al psihiatriei îi poartă dintr-un ospiciu englezesc de la țară în câmpiile Africii, din sălile de conferință ale Parisului în Alpii austrieci și în California. Îi însoțesc în această călătorie inițiatică Sonia, sora devotată a lui Thomas, și Katharina, o fostă pacientă, a cărei sosire în sanatoriul lor de boli nervoase dezvăluie pentru prima dată direcțiile diferite ale cercetării lor. La trecerea într-un nou secol și în vreme ce Europa este divizată de Primul Război Mondial, cei doi prienteni sunt constrânși la o tragică introspecție a propriilor idealuri și credințe.

Impresionant și provocator în același timp, romanul lui Sebastian Faulks caută răspuns la întrebarea ce fel de ființe suntem noi, oamenii, și dacă nu cumva nebunia este prețul pe care îl plătim pentru a fi umani.

„Cel mai ambițios roman al lui Sebastian Faulks de până acum… Dragoste, loialitate, curaj, compasiune, generozitate… aceștia sunt polii în jurul cărora gravitează poveștile sale.“ – The Independent

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786062100872
Amprenta omului
Read preview

Read more from Faulks Sebastian

Related to Amprenta omului

Related ebooks

Psychological Fiction For You

View More