Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Opere Freud, vol.16 Viata mea si psihanaliza
Opere Freud, vol.16 Viata mea si psihanaliza
Opere Freud, vol.16 Viata mea si psihanaliza
Ebook431 pages5 hours

Opere Freud, vol.16 Viata mea si psihanaliza

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

În afara scrierilor autobiografice, care ilustrează ideea că, pentru Freud, psihanaliza a fost un mod de viaţă, prezentul volum conţine câteva dintre cele mai importante studii rămase inedite. Menţionez în primul rând „Interesul pentru psihanaliză", în care Freud tratează utilitatea descoperirii inconştientului pentru disciplinele înrudite, cum ar fi lingvistica, filosofia, biologia, istoria culturii, teoria artei, sociologia, pedagogia. Este vorba apoi de „Rezistenţele faţă de psihanaliză" în care întemeietorul psihanalizei demonstrează că opoziţia faţă de psihanaliză se alimentează nu atât din surse intelectuale (profesionale), ci mai ales din surse afective. În sfârşit, în cuprins este inclus discursul lui Freud cu ocazia decernării Premiului Goethe, ceea ce arată că psihanaliza, alături de contestări, a fost încununată, încă din primele decenii ale existenţei sale, de recunoaşteri de prim ordin.

Vasile Dem. Zamfirescu
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateJul 1, 2022
ISBN9786067192278
Opere Freud, vol.16 Viata mea si psihanaliza
Read preview

Read more from Sigmund Freud

Related to Opere Freud, vol.16 Viata mea si psihanaliza

Related ebooks

Psychology For You