Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Țiganul
Țiganul
Țiganul
Ebook13 pages10 minutes

Țiganul

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Țiganul sunt exmatriculați de pe continent si deportați pe insula Fernando din Noronha ca criminali. Acolo, este un teren fără legi unde apar cele mai mari atrocități. Să cunoști o poveste locală care face parte din folclorul insulei.

LanguageRomână
Release dateJun 19, 2021
ISBN9798201671518
Țiganul

Read more from Aldivan Teixeira Torres

Related to Țiganul

Related ebooks

Historical Fiction For You