Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Trubbel i Rom
Unavailable
Trubbel i Rom
Unavailable
Trubbel i Rom
Ebook280 pages3 hours

Trubbel i Rom

Rating: 0 out of 5 stars

()

Unavailable in your country

Unavailable in your country

About this ebook

Gabriel har fått i uppdrag att köpa en lyxvilla som tillhörde den nu mer avlidna Justitieministern i Italien. Det han finner i villan kan komma att ändra hela världsordningen. Gabriel och hans vänner tar ett nappatag med Maffian för att ordna till situationen.
LanguageSvenska
Release dateMay 23, 2021
ISBN9789180272100
Unavailable
Trubbel i Rom
Author

Kim Walker

Kim Walker skriver böcker som han själv skulle vilja läsa spännande och med bra intriger samt intressant persongalleri.

Related to Trubbel i Rom

Related ebooks

Related categories

Reviews for Trubbel i Rom

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words