Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Salvarea lui Jay: Cartea a Treia din Seria Familia Winston
Salvarea lui Jay: Cartea a Treia din Seria Familia Winston
Salvarea lui Jay: Cartea a Treia din Seria Familia Winston
Ebook212 pages3 hours

Salvarea lui Jay: Cartea a Treia din Seria Familia Winston

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Jay nu dorea decât să se amuze. În schimb, și-a pierdut inima și liniștea sufletească.

Jay nu este un bărbat prea la locul lui. Poate citi mintea oamenilor, deși nu foarte bine și nu întotdeauna. Cu toatea acestea, își folosește talentele pentru a juca cărți și a câștiga.

Din păcate, joacă o dată î

LanguageRomână
PublisherScarlet Leaf
Release dateNov 28, 2019
ISBN9781988827766
Salvarea lui Jay: Cartea a Treia din Seria Familia Winston
Author

Rowena Dawn

Rowena Dawn enjoys writing romance and mysteries. Born in Europe, she defines herself as a child of the world. She loves traveling and discovering new places and new people. Most of her spare time is spent with her pug - the most obnoxious dog ever seen, as everybody labels him. She  will have a new romance series published soon!

Read more from Rowena Dawn

Related to Salvarea lui Jay

Titles in the series (3)

View More

Related ebooks

Paranormal Romance For You