Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ochi In Intuneric
Ochi In Intuneric
Ochi In Intuneric
Ebook181 pages2 hours

Ochi In Intuneric

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Ea caută liniștea. El caută răzbunarea. Amândoi obțin ceea ce vor, dar nu fără surprize.
Diane este pictoriță și o fată de la oraș. Moștenește ferma unei mătuși și se mută acolo pentru a se redescoperi pe sine însăși. Dar mai întâi, descoperă că moștenirea vine cu anumite condiții și că existp oameni dispuși

LanguageRomână
PublisherScarlet Leaf
Release dateApr 25, 2018
ISBN9780995195370
Ochi In Intuneric
Author

Rowena Dawn

Rowena Dawn enjoys writing romance and mysteries. Born in Europe, she defines herself as a child of the world. She loves traveling and discovering new places and new people. Most of her spare time is spent with her pug - the most obnoxious dog ever seen, as everybody labels him. She  will have a new romance series published soon!

Read more from Rowena Dawn

Related to Ochi In Intuneric

Titles in the series (1)

View More

Related ebooks

Suspense Romance For You