Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Momente şi schiţe
Momente şi schiţe
Momente şi schiţe
Ebook494 pages6 hours

Momente şi schiţe

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Ion Luca Caragiale este cel mai mare dramaturg roman. Si in prozele scurte comicul este bine realizat, ascuzand pe fiecare data satira. 
Aceste proze scurte alcatuiesc un adevarat mozaic realist, satiric al societatii contenporane autorului. Foarte variate din punctul de vedere a continutului, momentele si schitele ne ofera o imagine

LanguageRomână
Release dateJul 30, 2017
ISBN9786069833957
Momente şi schiţe

Read more from Ion Luca Caragiale

Related to Momente şi schiţe

Related ebooks

Classics For You