Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Evrei: Primit în Locul Preasfânt
Evrei: Primit în Locul Preasfânt
Evrei: Primit în Locul Preasfânt
Ebook315 pages5 hours

Evrei: Primit în Locul Preasfânt

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Dr. Brian Bailey îmbină cu măiestrie experiența acumulată de-a lungul a mulți ani de slujire cu o profunzime unică a cunoașterii Bibliei, făcând din acest comentariu asupra cărții Evrei un adaos neprețuit pentru orice student al Scripturilor. Pe măsură ce folosiți această carte ca un ghid de studiu, vă veți lărgi din punct de vedere mental și spiritual, prin explicarea unor adevăruri cum ar fi excelența lui Hristos deasupra tuturor celorlalte lucruri și modul adevărat și viu prin care putem intra dincolo de perdea, în binecuvântata Sa prezență.
LanguageRomână
Release dateApr 26, 2021
ISBN9781596659728
Evrei: Primit în Locul Preasfânt

Read more from Dr. Brian J. Bailey

Related to Evrei

Related ebooks

Christianity For You