Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Istoria se repetă. Momente, Schițe, Amintiri
Istoria se repetă. Momente, Schițe, Amintiri
Istoria se repetă. Momente, Schițe, Amintiri
Ebook513 pages8 hours

Istoria se repetă. Momente, Schițe, Amintiri

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Momentele și schițele aduc o umanitate grotescă, în care oamenii nu trăiesc, ci mimează că o fac, până la dezagregarea omenescului: lumea lor e un moft al unor inadaptabili, căutând în pălăvrăgeala de la berărie un mod de a trece timpul, în insecuritate și ambianță nevrotică.

Sentimentul de insecuritate și „ambianța nevrotică“ au una din explicații în biografia lui Caragiale: confuzia privind originea, numele, identitatea culturală, într-o vreme când se vorbea tot mai mult despre „rasă“, despre psihologie și formarea personalității ca efect al moștenirii genetice, și-a pus, desigur, amprenta asupra felului de a gândi lumea și rosturile ființei interioare. Fiul emigrantului din Kefalonia, primul născut din familia lui Ștefan Karaialis din Argostoli, a întemeiat, alături de V. Alecsandri și de Constantin Negruzzi, dramaturgia română.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066868853
Istoria se repetă. Momente, Schițe, Amintiri

Related to Istoria se repetă. Momente, Schițe, Amintiri

Related ebooks

Classics For You