Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Mite. Bălăuca
Mite. Bălăuca
Mite. Bălăuca
Ebook562 pages8 hours

Mite. Bălăuca

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Modelul erotic spiritualizat propus, așadar, de Lovinescu – un Eminescu care n-a iubit femei cu biografie reală, ci un tipar feminin abstract, idealizat, iubind mai degrabă iubirea, langoarea erotică, jarul sentimentului nesatisfăcut, ca prevalență a spiritualului asupra materialului – e consonant cu modelul schopenhauerian al geniului (...). Când Veronica, prin moartea bătrânului ei soț Ștefan Micle, devine liberă, Eminescu nu „acționează“, ci simte doar o „exaltare“ poetică. Nici când dragostea pentru Mite pare a-i fi primejduită de amestecul altora poetul nu se împotrivește: „Murise dragostea pentru Mite? N-o iubise niciodată poate. Murise dragostea de dragoste pentru ea. Dragostea de dragoste va mai renaște în el, căci fără dânsa nu putea trăi…“

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066868815
Mite. Bălăuca

Related to Mite. Bălăuca

Related ebooks

Classics For You