Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Adio
Adio
Adio
Ebook280 pages6 hours

Adio

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

„Siciliana se așeză pe pat cu o grație amintind de fireasca nepăsare a animalelor, de abandonul plantei la soare sau de plăcuta unduire de vals cu care ramurile se dăruiesc vântului. Descheindu-și nasturii rochiei, ea începu să cânte, nu cu vocea destinată aplauzelor teatrului La Fenice, ci cu o voce tulburată de dorință. Cântecul ei fu ca o briză aducând inimii mângâierea iubirii.“
LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066864503
Adio

Related to Adio

Related ebooks

Contemporary Romance For You