Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Comoara din insulă
Comoara din insulă
Comoara din insulă
Ebook307 pages4 hours

Comoara din insulă

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

„Biblioteca pentru toți copiii“ cuprinde cele mai prețuite opere ale scriitorilor clasici ai literaturii române și universale. Cărțile de neuitat ale copilăriei sunt disponibile astăzi si in format e-book.

„Opunând extraordinarul realității cotidiene, Stevenson voia – afirmă scriitorul Henry James – să dezvolte sentimentele cele mai alese – neastâmpărul, cutezanța, hotărârea, pasiunea, curiozitatea, noblețea, elocvența și prietenia, pentru ca tradițiile acestor însușiri prețioase să nu dispară.“ – Tudor Palladi

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066861533
Comoara din insulă
Read preview

Related to Comoara din insulă

Related ebooks

Books Recommended For You