Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

În zarea anilor
În zarea anilor
În zarea anilor
Ebook409 pages3 hours

În zarea anilor

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Talentat traducător, autor a zeci de articole și studii (de folcloristică, în primul rând), culegător de folclor, Al. Mateevici s-a impus în literatura română prin poeziile sale originale, mai ales prin acelea în care dragostea față de țară și de cei umiliți e preponderentă. Armonia versurilor, căldura, patosul și prospețimea lor, caracterul militant al poeziei îl apropie de Coșbuc și Iorga, iar G. Călinescu, entuziasmat, îl cita într-un context alături de Eminescu. Creator al unor versuri antologice, Al. Mateevici, deși a trăit numai 29 de ani și nu s-a putut defini întru totul, ar fi rămas în literatura română chiar dacă ar fi scris numai Umbra noastră, acest imn înălțător, fără pereche, o podoabă rară, cea mai valoroasă odă închinată limbii neamului.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066003537
În zarea anilor

Related to În zarea anilor

Related ebooks

Classics For You