Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Geniu Pustiu
Geniu Pustiu
Geniu Pustiu
Ebook372 pages10 hours

Geniu Pustiu

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Proza literară a lui Eminescu reprezintă, cercetând-o mai adânc și în toată întinderea ei, expresia unui moment important din dezvoltarea romantismului romanesc: momentul structuralizării estetice, al dimensionării lui spirituale. Eminescu lasă deschise, prin epica sa, cel puțin două drumuri în literatura română: drumul prozei fantastice și cel al epicii filozofice, dând el însuși modele în aceasta privință. "Sărmanul Dionis" și "Avatarii faraonului Tla" rămân două prototipuri de literatură, în care se întâlnesc și se unifică reprezentările unui liric vizionar și incertitudinile unei firi meditative, dârze în aspirația ei de a găsi, cu prețul unor dureroase înfrângeri, soluții în problemele esențiale ale existenței.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066003513
Geniu Pustiu

Read more from Mihai Eminescu

Related to Geniu Pustiu

Related ebooks

Classics For You