Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Legende istorice
Legende istorice
Legende istorice
Ebook257 pages1 hour

Legende istorice

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Ei descălecară atunci amândoi

Ĺži se iau la luptă ca doi juni eroi.

Ochii tuturora cată cu mirare

La Buzescu Preda și tătarul mare.

Ei se bat la raza stelei cei de foc

Flacările-i albe pe-a lor zale joc.

Vântul răcorește fruntea lor udată

Ĺži mânia dulce sufletul le-mbată.Ei se bat în spade – spadele se frâng;

Ĺži se iau la brațe – se smucesc se strâng.

Când tătarul scoate o secure mică

Si lovind pe Preda pavăza îi strică.

Dar el cu măciuca astfel îl lovi

Incât deodată căzu și muri.


Iar după aceasta oastea românească

Pleacă și învinge horda tătărască.

Dimitrie Bolintineanu - Preda Buzescu

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066003476
Legende istorice

Related to Legende istorice

Related ebooks

Classics For You