Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Mențiuni critice
Mențiuni critice
Mențiuni critice
Ebook358 pages21 hours

Mențiuni critice

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Locul pe care-l ocupă un scriitor în ierarhia istoriei literare a unei națiuni e condiționat de cel puțin trei factori: personalitatea sa opera sa și influența acestei opere în primul rând asupra contemporanilor săi și implicit după aceea asupra urmașilor; așadar ecoul prelungit și durabil cu care această operă ancorează în posteritate.

Perpessicius

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066003414
Mențiuni critice

Related to Mențiuni critice

Related ebooks

Classics For You