Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Faraonii
Faraonii
Faraonii
Ebook345 pages5 hours

Faraonii

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

„Capacitatea narativă excepțională a lui Agârbiceanu o probează mai cu seamă marile lui povestiri: Popa Man, Pascalierul, Faraonii, Jandarmu… Aventura, humorul, pitorescul își găsesc locul propice dezvoltării, într-o literatura ce se complace în a fi ea însăși, nu fără impulsuri romantice care provin din experiența sensibilă a lui Walter Scott ca și a lui Prosper Merimee. Totul se desfășoara aici vital, dramatic, “frumos“, veridic și incitant, calitatea narativă a acestor povestiri situându-le pe culmile genului nuvelistic autohton. Mai fin decât Slavici, pe care l-a continuat, mai poet decât Rebreanu, pe care l-a premers, în divorț permanent cu criticii contemporani, Agârbiceanu a scris fără să obosească, mânat de o fantezie epică unică în cadrul literelor romane.“

Ion Negoițescu

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066003407
Faraonii
Read preview

Related to Faraonii

Related ebooks

Classics For You