Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Răsunete din Basarabia
Răsunete din Basarabia
Răsunete din Basarabia
Ebook307 pages7 hours

Răsunete din Basarabia

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Renumiții autori ruși Turgheniev și Gogol au descris cu măiastra lor pană vastele stepe ale patriei lor Turgheniev în Memoriile unui vânător și Gogol în Taras Bulba. Aceste admirabile opuri ce le‑am citit încă în tinerețile mele m‑au îndemnat să scriu și eu impresiunile unei vânătoare săvârșite de mine în tovărășie cu mai mulți amici ai mei prin Basarabia patria mea mai restrânsă începând de la Chișinău și cutreierând stepele bătrânului Bugeac până la gurile Dunării.

Constantin Stamati

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066002202
Răsunete din Basarabia
Read preview

Related to Răsunete din Basarabia

Related ebooks

Books Recommended For You