Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Pescuitorii de perle
Pescuitorii de perle
Pescuitorii de perle
Ebook579 pages4 hours

Pescuitorii de perle

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

„Varietatea problemelor originalitatea inimitabila selectia poantelor antiteza situatiilor si caracterelor eleganta duelului si a exprimarii artistice descoperirea cuvantului adecvat armonia interioara a versului ochirea excelenta noutatea imperecherii cuvintelor sinteza dramatica sugerarea atmosferei fac din Cincinat Pavelescu nu numai cel mai de seama epigramist din literatura noastra dar si unul din cei mai mari din Europa veacului trecut. De aceea filozoful Keyserling il socotea pe Cincinat un reprezentant al spiritualitatii latine de un umor spontan si sanatos intr-un moment in care epigrama se afla pe planul general al literaturii in desuetudine.“ – Victor Craciun

LanguageRomână
Release dateJan 12, 2016
ISBN9786066002196
Pescuitorii de perle

Related to Pescuitorii de perle

Related ebooks

Classics For You