Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Doamna Chiajna
Doamna Chiajna
Doamna Chiajna
Ebook249 pages6 hours

Doamna Chiajna

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

După titlul și după cuprinderea acestui mic volum, fieșcine va vedea c‑am avut drept model frumoasa nuvelă istorică a domnului C. Negruzzi asupra lui Alexandru Lăpușneanu. Ca orice imitație, încercările mele sunt, negreșit, cu mult mai prejos de acel mic cap d‑operă; în lipsa talentului, m‑am silit cel puțin să păstrez, pre cât s‑a putut, formele și limba Letopisițelor naționale, cu care, în dreptate, se poate lăuda mai vârtos Țara Moldovei; să adun datine, numiri și cuvinte bătrânești, spre a colora aceste două episoduri culese din cronicele vechi. Faptele istorice ale unei țări sau ale unei epoci au totdeauna un interes mai viu când traiul și ideile, obiceiele și graiul de acolo sau de atunci ne sunt cunoscute. Scopul romanțelor istorice este, în parte, d‑a ni le arăta; ăsta este și folosul lor instructiv.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066002172
Doamna Chiajna
Read preview

Related to Doamna Chiajna

Related ebooks

Classics For You