Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Negru pe alb
Negru pe alb
Negru pe alb
Ebook257 pages3 hours

Negru pe alb

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Autor al lui Alexandru Lăpușneanu, nuvela unanim recunoscută drept o capodoperă în peisajul literelor românești, Costache Negruzzi (1808-1868) se dovedește a fi și un fin observator al lumii și vremurilor sale. Citind scrisorile din Negru pe alb, vom descoperi un foarte bun jurnalist și un umorist de calitate, din aceeași vână bonomă și sănătoasă ca și Creangă, dar și ,,trândavă Moldovă'' cu târgușoarele sale și cu oamenii ei ridicoli ori, dimpotrivă, cu demnii urmași ai răzeșilor lui Ștefan.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066002165
Negru pe alb

Related to Negru pe alb

Related ebooks

Classics For You