Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Scriitori români
Scriitori români
Scriitori români
Ebook287 pages6 hours

Scriitori români

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Volumul de față cuprinde câteva studii asupra istoriei literaturii române mai noi și câteva de critică literară. Despre Caragiale și Eminescu am vorbit și aiurea (Spiritul critic în cultura românească), unde i‑am studiat din alt punct de vedere decât aici. Paginile consacrate dlui Mihail Sadoveanu sunt juxtapunerea unor articole și dări de seamă scrise în răstimpuri, pe măsură ce au apărut volumele nuvelistului nostru. (G. Ibrăileanu)

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066002097
Scriitori români

Related to Scriitori români

Related ebooks

Classics For You