Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Între vis și viață
Între vis și viață
Între vis și viață
Ebook486 pages12 hours

Între vis și viață

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Nuvelistica lui Delavrancea exprimă permanenta oscilație a scriitorului, cum singur a numit-o fără intenție, «între vis și viață», între tărâmul fermecat al basmului și înfățișările uneori crude ale existenței, între natura sălbatică și civilizație, între evul ferice și patriarhal de «odinioară» și decăderea unui prezent mișelnic și respingător. Atitudinea este în esență eminesciană și ea a fost observată încă din epocă. – Alexandru Săndulescu

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066001984
Între vis și viață

Related to Între vis și viață

Related ebooks

Classics For You