Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Jurnal de bord
Jurnal de bord
Jurnal de bord
Ebook488 pages12 hours

Jurnal de bord

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

„Jean Bart rămâne un nume important pentru proza noastră, un scriitor autentic și original, care a cultivat pentru prima dată în literatura română jurnalul de bord și schița marină – acestea fiind pentru totdeauna legate de numele lui -, iar prin Europolis, care i-a încoronat opera, ne-a dăruit primul și cel mai realizat roman al unui port românesc. Aducând în proza română “candida navă cu pânzele desfăcute“, odată cu terminologia marinărească, abordată pentru prima dată într-o operă literară, Jean Bart a încetățenit la noi literatura vieții maritime și fluviale, a portului și a largului marin." – Constantin Mohanu

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066001892
Jurnal de bord
Read preview

Related to Jurnal de bord

Related ebooks

Classics For You