Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Istoria Artei
Istoria Artei
Istoria Artei
Ebook179 pages3 hours

Istoria Artei

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Cartea de față, destinată în general pasionaților care vizitează galerii și muzee, fiind totodată o introducere de bază în aspectele culturii vizuale pentru studenții din anul întâi care studiază istoria artei, arheologie și studii culturale, este concepută ca o introducere în problemele și dezbaterile care alcătuiesc disciplina istoria artei și care reies din preocupările centrale ale ei – demersul de a identifica, a clasifica, a interpreta, a descrie și a gândi operele de artă. Deși nu folosește un jargon de specialitate, există o serie de tehnici și de termeni a căror cunoaștere este esențială, care au fost incluși într-un glosar complet de termeni ce oferă un punct de plecare în studierea individuală a operelor de artă.

Propunând o discuție clară și concisă despre dezbaterile complexe din istoria artei, volumul oferă instrumentele de bază pentru studiul subiectului printr-o acoperire cronologică și tematică a unei game ample de chestiuni și ne arată cât de mult putem învăța de la artă pentru a ne putea bucura privind-o, gândind-o și înțelegând-o în relație cu noi înșine.

LanguageRomână
Release dateNov 23, 2020
ISBN9786063364624
Istoria Artei

Related to Istoria Artei

Related ebooks

Art For You