Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

De Unde Vin Bebelusii?
De Unde Vin Bebelusii?
De Unde Vin Bebelusii?
Ebook24 pages1 hour

De Unde Vin Bebelusii?

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Concepută de specialiști pentru întreaga familie, această serie de enciclopedii ilustrate își propune să abordeze într-o manieră sinceră și obiectivă problemele sexualităţii, sub dublul lor aspect: știinţific și relaţional. Prezentată sub forma unei povești pentru copii, viaţa sexuală a fiinţelor vii – animale, oameni și plante – este descrisă fără prejudecăţi sau tabuuri și ilustrată într-un stil prietenos. Atât volumul care se adresează copiilor cu vârstă preșcolară, cât și cel dedicat elevilor în primii ani de școală au scopul de a deschide dialogul pe o temă extrem de delicată pentru părinţi, dar foarte necesară.

LanguageRomână
Release dateAug 6, 2020
ISBN9786063363115
De Unde Vin Bebelusii?

Related to De Unde Vin Bebelusii?

Related ebooks

Reviews for De Unde Vin Bebelusii?

Rating: 5 out of 5 stars
5/5

1 rating0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words