Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Mindware
Mindware
Mindware
Ebook508 pages10 hours

Mindware

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

În colecția Lecturi școlare se regasesc cele mai importante opere din literaturaromâna și universala, selectate în conformitate cu cerințele programei școlare de limba șiliteratura româna. Astfel, elevii vor avea la îndemâna, în forma integrala, creațiile cele mai cunoscute și mai îndragite ale scriitorilor clasici și moderni, însoțite de o scurta
prezentare a vieții și a operei autorului. Cărțile de neuitat ale copilariei, capodoperele literaturii din toate timpurile reprezinta repere obligatorii în formarea gustului pentru lectura și în educația cititorilor mai mici și mai mari.

LanguageRomână
Release dateJan 12, 1900
ISBN9786063361623
Mindware
Read preview

Related to Mindware

Related ebooks

Books Recommended For You