Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Totul Despre Mitologie
Totul Despre Mitologie
Totul Despre Mitologie
Ebook39 pages8 hours

Totul Despre Mitologie

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

ÎNFRUNTĂ MONȘTRI MISTERIOȘI, ÎNSOȚEȘTE-I PE CEI MAI CURAJOȘI EROI ÎN CĂLĂTORIILE LOR LEGENDARE, PARTICIPĂ LA SĂRBĂTOAREA ZEILOR Și DESCOPERĂTOTUL DESPRE MITOLOGIE!
ZBOARĂ CU PEGAS spre Olimp, lăcașul zeilor greci, luptă alături de divinitățile scandinave, descoperă povești uimitoare despre monștri și creaturi fabuloase, și, la final, verifică-ți cunoștințele despre ceea ce ai citit. Ai reținut tot? Felicitări! Acum ești un adevărat specialist în mitologie!

LanguageRomână
Release dateApr 18, 2016
ISBN9786063361258
Totul Despre Mitologie

Read more from National Geographic Kids

Related to Totul Despre Mitologie

Related ebooks

Reviews for Totul Despre Mitologie

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    Totul Despre Mitologie - National Geographic Kids

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1