Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Prima mea carte despre vreme
Prima mea carte despre vreme
Prima mea carte despre vreme
Ebook73 pages13 hours

Prima mea carte despre vreme

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

DIN CE CAUZĂ NINGE? Cum se formează un curcubeu? De ce unele locuri sunt calde, iar altele reci? Cartea răspunde acestor întrebări și multor altora, familiarizându-i pe copii cu aspecte variate și minunate ale climei. Imagini uimitoare ilustrează fiecare pagină, iar jocurile de la sfârșitul fiecărui capitol fac cartea amuzantă.
În carte vei găsi:
• Peste 200 de fotografii incredibile
• Explicații adecvate vârstei și un text plin de viață
• Întrebări care încurajează învățarea interactivă
• Un text simplu destinat cititorilor începători sau cititului cu voce tare, plus informații amuzante la fiecare pagină
• Sfaturi pentru părinți, vizând extinderea experienței dincolo de paginile acestei cărți

LanguageRomână
Release dateAug 2, 2017
ISBN9786063361197
Prima mea carte despre vreme

Related to Prima mea carte despre vreme

Related ebooks

Earth Sciences For You

View More

Reviews for Prima mea carte despre vreme

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    Prima mea carte despre vreme - Karen De Seve

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1