Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Istoria Romanilor Pentru Elevi
Istoria Romanilor Pentru Elevi
Istoria Romanilor Pentru Elevi
Ebook184 pages5 hours

Istoria Romanilor Pentru Elevi

Rating: 3.5 out of 5 stars

3.5/5

()

Read preview

About this ebook

Ioan-Aurel Pop este profesor universitar, autor şi coautor a peste cincizeci de cărţi, tratate şi manuale şi a peste trei sute de studii şi articole, doctor honoris causa al universităţilor din Alba Iulia, Timişoara, Oradea, Cahul, Galaţi, Sibiu, al Universității de Stat din Chişinău, al Universității
Pedagogice Ion Creangă din Chişinău, al Universității Petru Maior din Târgu Mureş, şi rector al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Este membru titular al Academiei Române, membru al Academiei Europene de Ştiinţă şi Artă de la Salzburg și membru corespondent al Academiei Europene de Ştiinţe, Arte şi Litere din Paris. A activat ca director al Institutului Cultural Român din New York (SUA) şi al Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică din Veneţia (Italia). Este director al Centrului de Studii Transilvane din cadrul Academiei Române.

„Trecutul înseamnă viaţă, iar viaţa trebuie respectată şi cunoscută în toate formele sale. Trecutul nu este o vârstă de aur, nu este numai glorie, curaj şi mărire, dar nici numai suferinţă, laşitate şi rele, ci este ca viaţa, le cuprinde pe toate cele omeneşti.“
Ioan-Aurel Pop

LanguageRomână
Release dateOct 10, 2016
ISBN9786063360503
Istoria Romanilor Pentru Elevi
Read preview

Related to Istoria Romanilor Pentru Elevi

Related ebooks

YA Historical For You

View More

Related categories

Reviews for Istoria Romanilor Pentru Elevi

Rating: 3.5 out of 5 stars
3.5/5

2 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

<