Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Prima mea carte despre cosmos
Prima mea carte despre cosmos
Prima mea carte despre cosmos
Ebook117 pages3 hours

Prima mea carte despre cosmos

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Pătrunde în MINUNATA LUME A COSMOSULUI cu acest ghid frumos ilustrat, care te călăuzeşte prin sistemul nostru solar şi dincolo de el.

Explorează cele 13 planete mari şi pitice, Soarele şi sateliţii naturali ai planetelor, galaxii îndepărtate, comete, asteroizi, meteori şi multe altele.

LanguageRomână
Release dateJun 3, 2020
ISBN9786063360039
Prima mea carte despre cosmos
Read preview

Read more from National Geographic Kids

Related to Prima mea carte despre cosmos

Related ebooks

Earth Sciences For You

View More

Reviews for Prima mea carte despre cosmos

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    Prima mea carte despre cosmos - National Geographic Kids

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1