Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Micii eroi - Muhammad Ali
Micii eroi - Muhammad Ali
Micii eroi - Muhammad Ali
Ebook32 pages1 hour

Micii eroi - Muhammad Ali

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Majoritatea eroilor pe care îi cunoaștem sunt fiinţe extraordinare, înzestrate cu puteri magice și purtând pe umeri o capă care flutură în vânt. Există însă și eroi în carne și oase, ca mine și ca tine, care uneori s-au înșelat, dar alteori au descoperit lucruri măreţe. Muhammad Ali a fost unul dintre ei. Puterile sale au fost dorinţa de a trăi într-o lume mai dreaptă, refuzul violenţei și spiritul de sacrificiu. Datorită lor a devenit unul dintre cei mai importanţi luptători din istorie, prin performanţă pe teren dublu: în arenă a fost campion mondial la box, iar în stradă a fost un apărător înflăcărat al egalităţii dintre albi și negri și s-a opus războaielor nedrepte. Iată povestea lui.

LanguageRomână
Release dateJun 29, 2020
ISBN9786063359804
Micii eroi - Muhammad Ali

Read more from Javier Alonso López

Related to Micii eroi - Muhammad Ali

Related ebooks