Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Mari Comandanți - 06 - Albert Kesselring
Mari Comandanți - 06 - Albert Kesselring
Mari Comandanți - 06 - Albert Kesselring
Ebook133 pages1 hour

Mari Comandanți - 06 - Albert Kesselring

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Cariera feldmareșalului Albert Kesselring este legată indestructibil de campania din Italia din 1943–1945. Pentru unii, a fost un militar deosebit, care a luptat cu vitejie și succes într-o campanie care a ținut pe loc
multe luni forțele aliate superioare. Pentru alții, este un criminal de război – comandantul care a dat ordine ce au dus la represalii feroce și ucideri în masă de civili în Italia ocupată de germani. Însă cariera lui Kesselring este mult mai complexă. În funcția de comandant de aviație, el a comandat strălucit Luftflotte 1 și 2 în campaniile din Polonia, apoi în Olanda, Belgia și Franța, fiind oprit numai în Bătălia pentru Anglia. Trimis în Mediterană la sfârșitul anului 1941, a refăcut liniile de aprovizionare care asigurau menținerea trupelor lui Rommel pe câmpul de luptă. Cu această carieră multifațetată, Kesselring a fost unul dintre cei mai notabili comandanți germani din al Doilea Război Mondial.

LanguageRomână
Release dateMay 19, 2020
ISBN9786063359088
Mari Comandanți - 06 - Albert Kesselring
Read preview

Read more from Pier Paolo Battistelli

Related to Mari Comandanți - 06 - Albert Kesselring

Related ebooks

Historical Biographies For You

View More