Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Fracurile Negre
Fracurile Negre
Fracurile Negre
Ebook371 pages5 hours

Fracurile Negre

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Ciclu de opt romane, Fracurile Negre spune povestea organizației criminale cu același nume, condusă de Lecoq, mâna dreaptă a colonelului Bozzo-Corona. Modalitatea de lucru obișnuită a acestei organizații, ai căror membri se caracterizează prin maniere elegante și o aparență de respectabilitate, este jaful și alcătuirea unor planuri complicate care să inducă în eroare justiția și s-o pună pe urmele unor țapi ispășitori.

LanguageRomână
Release dateNov 17, 2016
ISBN9786063358135
Fracurile Negre

Read more from Paul Feval

Related to Fracurile Negre

Related ebooks

Historical Fiction For You