Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Fracurile Negre
Fracurile Negre
Fracurile Negre
Ebook692 pages9 hours

Fracurile Negre

Rating: 3 out of 5 stars

3/5

()

Read preview

About this ebook

Ciclu de opt romane, Fracurile Negre spune povestea organizației criminale cu același nume, condusă de Lecoq, mâna dreaptă a colonelului Bozzo-Corona. Modalitatea de lucru obișnuită a acestei organizații, ai căror membri se caracterizează prin maniere elegante și o aparență de respectabilitate, este jaful și alcătuirea unor planuri complicate care să inducă în eroare justiția și s-o pună pe urmele unor țapi ispășitori.

LanguageRomână
Release dateDec 2, 2016
ISBN9786063358104
Fracurile Negre
Read preview

Read more from Paul Feval

Related to Fracurile Negre

Related ebooks

Historical Fiction For You