Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Micii eroi - Pablo Picasso
Micii eroi - Pablo Picasso
Micii eroi - Pablo Picasso
Ebook32 pages1 hour

Micii eroi - Pablo Picasso

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Majoritatea eroilor pe care îi cunoaștem sunt ființe extraordinare, înzestrate cu puteri magice și purtând pe umeri o capă care flutură în vânt. Există însă și eroi în carne și oase, ca mine și ca tine, care uneori s-au înșelat, dar alteori au descoperit lucruri mărețe.

Pablo Picasso a fost unul dintre ei. Superputerile lui au fost pensulele, pânzele și o dorinţă enormă de a crea stiluri artistice noi. Prin ele a deschis drumul unor curente inovatoare – cubismul și suprarealismul, și a oferit lumii lucrări de artă precum Porumbelul păcii și Guernica, devenite astăzi simboluri ale păcii în toată lumea. Iată povestea lui!

LanguageRomână
Release dateNov 21, 2019
ISBN9786063358012
Micii eroi - Pablo Picasso

Read more from Alonso Javier López

Related to Micii eroi - Pablo Picasso

Related ebooks

Children's For You