Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Turnul
Turnul
Turnul
Ebook249 pages3 hours

Turnul

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Suntem în Anglia unui veac de mult apus, pe când legăturile dintre muritori și divinitate se măsoară în grandoarea lăcașurilor de cult. Prelatul Jocelin e chinuit
de viziunea obsedantă a unui uriaș turn de catedrală care să-i aducă slavă lui
Dumnezeu și să spele păcatele muritorilor. Bărbatul este însă slab în fața ispitelor cărnii – e ispitit de gândul unei aventuri cu o femeie măritată – și orb în fața realității: turnul lui se sprijină pe o fundație fragilă și aruncă asupra pământului o umbră mai întunecată decât umbra morții.

Un roman complex și tulburător despre sacrificiu, trădare, iubire și moarte.
The New York Review of Books
Romanele lui Golding nu sunt numai parabole morale sobre și mituri întunecate despre forțele distrugătoare și perfide ale răului, ci și istorii aventuroase, pline de farmec, ce pot fi citite ca atare, debordând de plăcerea de a povesti, de inventivitate și suspans.
Comitetul Nobel

LanguageRomână
Release dateJan 30, 1900
ISBN9786063357688
Turnul
Read preview

Related to Turnul

Related ebooks

Literary Fiction For You