Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Căsuța De Pe Râu
Căsuța De Pe Râu
Căsuța De Pe Râu
Ebook33 pages16 minutes

Căsuța De Pe Râu

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Într-o zi, animalele din pădure descoperă că nu curge apa. Și nici nu e de mirare – râul a secat! Bursucul pleacă să afle de ce și pe drum își face un nou prieten. O poveste fermecătoare despre generozitate și grija față de ceilalți.

LanguageRomână
Release dateApr 4, 2019
ISBN9786063356292
Căsuța De Pe Râu
Read preview

Read more from Peter Bently

Related to Căsuța De Pe Râu

Related ebooks

Children's Animals For You