Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ce Mult Te-am Iubit
Ce Mult Te-am Iubit
Ce Mult Te-am Iubit
Ebook256 pages4 hours

Ce Mult Te-am Iubit

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Ce mult te-am iubit e o elegie pură şi înaltă în mijlocul unei păduri prolifice de surori, mătuşi şi unchi ce privesc fără teroare destinul existenţei lor. Mai mult decât oricare altă scriere a lui Zaharia Stancu, Ce mult te-am iubit e cartea lui Darie, fişa temperaturii lui morale, un Darie elegiac şi meditativ, trăindu-şi până la deznădejde şi teroare obsesiile. Locul ei, ca valoare, e lângă Costandina, scriere memorabilă a literaturii române.

LanguageRomână
Release dateOct 2, 2017
ISBN9786063354687
Ce Mult Te-am Iubit

Related to Ce Mult Te-am Iubit

Related ebooks

Classics For You