Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Pune limite și fă-te ascultat cu blândețe
Pune limite și fă-te ascultat cu blândețe
Pune limite și fă-te ascultat cu blândețe
Ebook59 pages11 hours

Pune limite și fă-te ascultat cu blândețe

Rating: 3 out of 5 stars

3/5

()

Read preview

About this ebook

Crize de nervi, frus trare, dorinț a de afirmar e, lip sa de motiv ație, obo seala, toate aceste c omportamente și emoții c omplexe ale c opiilor t e epuizează și te fac să t e îndoie ști de c apacitatea t a de p ărinte.
În ac eastă lucrare practică:
• vei în văța, prin mai multe situații concr ete, să exerciți o aut oritate s enină și naturală (care nu ar e nicio leg ătură cu brut alitatea).
• vei înțelege de c e c opilul t ău nu t e as cultă (o che stiune de v ârstă și de maturitate c erebrală, nevoia de a fi liniș tit, înț eles et c.).
• vei găsi o mulțime de s faturi utile pentru a c omunica mai bine cu c opilul t ău și pentru a impune niș te limit e s atisfăcătoare: regula c elor 4 C ( concis, clar, c oerent, c alm), diferite tipuri de as cultare, cuvint ele „magic e“... fii o sursă de liniște și de inspirație pentru copiii tăi!

LanguageRomână
Release dateFeb 10, 2020
ISBN9786063354311
Pune limite și fă-te ascultat cu blândețe
Read preview

Related to Pune limite și fă-te ascultat cu blândețe

Related ebooks

Children's School & Education For You

View More