Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

La steaua
La steaua
La steaua
Ebook27 pages12 minutes

La steaua

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Colecția include opere reprezentative ale scriitorilor români, recomandate pentru lectură elevilor din clasele primare și gimnaziale, conform programei școlare.
Inițial ea va cuprinde 25 de titluri și va apărea pe parcursul anului 2014 într-un ritm de o carte pe săptămână. La elaborarea acestei colecții participă specialiști de marcă în domeniu, inclusiv graficienii din ambele state românești, prin acest efort comun realizându-se o bibliotecă de o mare valoare literară și artistică.

LanguageRomână
Release dateJul 1, 2014
ISBN9786063352836
La steaua
Read preview

Related to La steaua

Related ebooks

Children's For You